Smart Prague
Praha
Operátor ICT, a.s.

Podmínky použití veřejné bezdrátové Wi-Fi sítě Smart-Prague-Free.

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti související s poskytováním služby bezplatného přístupu na internet pomocí níže specifikované bezdrátové sítě Wi-Fi (dále jen služba).

1. Vymezení pojmů

1.1 Název veřejné bezdrátové sítě Wifi, jejímž prostřednictvím je poskytována služba, je Smart-Prague-Free (dále jen Síť).

1.2 Uživatelem služby se rozumí každá fyzická osoba, která užívá službu (dále jen uživatel), přičemž uživatelem se stává v okamžiku, kdy připojí elektronické zařízení k síti.

1.3 Provozovatelem služby je Hlavní město Praha.

2. Využívání služby uživatelem

2.1 Služba je poskytována zdarma. Maximální objem stažených dat na dobu dvou hodin od prvního přihlášení činí 100 MB.

2.2 Uživatel může využívat službu pouze v souladu s těmito podmínkami a na základě souhlasu a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené mu těmito podmínkami.

2.3 Uživatel je povinen se s úplným aktuálním zněním těchto podmínek seznámit, přijmout je a poskytnout svůj souhlas před započetím užívání služby.

2.4 Uživatel pracuje v síti tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků sítě.

2.6 Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani zařízení provozovatele.

2.7 Uživateli není povoleno ze svého zařízení připojeného do sítě poskytovat žádnou službu.

2.8 Je zakázáno používat síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákony České republiky.

3. Práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel zajišťuje provádění pravidelné technické údržby přístupu ke službě.

3.2 Provozovatel si ponechává možnost kdykoli, bez udání důvodu a bez náhrady, ukončit provozování služby.

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení tohoto provozního řádu ze strany uživatele ihned a bez předešlého upozornění ukončit přístup uživatele ke službě.

4. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

4.1 Provozovatel není odpovědný za obsahovou správnost a úplnost informací přenášených prostřednictvím služby. Provozovatel dále nenese odpovědnost za újmu způsobenou při použití služby, zejména za poškození, odcizení či ztrátu dat, poškození či zničení hardwaru či softwaru uživatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Provozovatel je oprávněn Podmínky použití veřejné bezdrátové WiFi sítě měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu telekomunikací. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu služby, případně poskytování služby bez náhrady ukončit, a to z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, změn podmínek na trhu telekomunikací, v souvislosti s legislativními změnami apod.

5.2 Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2017.